Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren

School’s Cool, de Kinderacademie of taalprojecten voor kinderen. Allemaal voorbeelden van projecten, gesteund door Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren.

Wat is de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren

De SHDJ is vanouds genaamd “het Meisjeshuis”. Onder die naam is het fonds ook bekend. De SHDJ verleent steun aan sociale en culturele projecten die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren. De SHDJ beheert het vermogen dat werd gevormd door het inbrengen van de bezittingen van het voormalige weeshuis “Het Meisjeshuis”. 

Aandachtsgebieden

De SHDJ verleent financiële steun aan sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar uit Delft, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken.

Historie

De geschiedenis van de stichting gaat ver terug. In 1578 werd het werd het middeleeuwse Heilige-Geestzusterhuis een weeshuis voor “schamele meisjes”(“schamele” betekende “arme”). Rond 1769 werd het bestaande weeshuis vervangen door het huidige “Meisjeshuis”. In de loop van de twintigste euw nam het aantal wezen drastisch af en veloren weeshuizen geleidelijk hun functie.

Na de Tweede Wereldoorlog liep het aantal weesmeisje nog meer terug en verkochten de regenten het gebouw aan de gemeente.  De opbrengst daarvan en bestaande financiële middelen werden ondergebracht in de Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, vanouds genaamd “Het Meisjeshuis”, die met de opbrengsten de traditie van jeugdzorg nog altijd voortzet.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit dr. F.H.M. Mischgofsky (voorzitter), mr. Th.J.H. Dröge (secretaris), ir. T.A. Fransen (penningmeester), ir. E.I. Bijleveld-van der Hoeven, mr. L. Boersma en ing. P. Naaborg.

Voor wie

Projecten gericht op jongeren tot 25 jaar in Delft. Bij voorkeur projecten die de toekomstkansen van kansarme(re) jongeren verbeteren. Alleen aan instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk.

Werkgebied

Het fonds richt zich op projecten in Delft. 

Criteria

  • Projecten in Delft gericht op jongeren tot 25 jaar.
  • Bij voorkeur projecten die de toekomst van kansarme(re) jongeren verbeteren.
  • Alleen steun aan instellingen, verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk.
  • Geen steun voor exploitatiekosten of financiering van arbeidsplaatsen
  • Het liefst kleinschalige projecten (mede) opgezet en uitgevoerd door vrijwilligers
  • Donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 en 10.000 euro.
  • Steun wordt in beginsel eenmalig gegeven. Bij periodiek terugkerende projecten, zoals vakantiekampen, wordt steunverlening steeds opnieuw beoordeeld. De stichting is terughoudend bij financiële ondersteuning van projecten die naar de mening van het bestuur tot de taak van de overheid of tot het domein van het bedrijfsleven gerekend kunnen worden.
  • Stichting SHDJ biedt geen steun aan individuele personen.
  • Na afronding van een project wordt een evaluatie en verantwoording verwacht.

Wijze van aanvragen

Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden gedaan via het formulier op de website www.shdj.nl. Vergeet niet de bijlagen mee te sturen. Aanvragen worden via info@shdj.nl door de administrateur-rentmeester in ontvangst genomen. Het bestuur beslist over een verzoek om ondersteuning. Het bestuur komt jaarlijks circa 6 maal bijeen. De behandeling van een complete aanvraag kan 2 à 3 maanden in beslag nemen. Dien daarom de aanvraag tijdig in. Tegen het besluit van het bestuur is geen beroep mogelijk.

Contact

Vragen? Neem contact op via e-mail met Marja van Leeuwen, adviseur van SHDJ leeuwet@ziggo.nl of met de administrateur van SHDJ via info@shdj.nl. Postadres: Postbus 386, 2600 AJ Delft.