Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de activiteiten van de deelnemende fondsen van Delftse Fondsen en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een financiële steun van deze fondsen.

Delftse Fondsen behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Hoewel Delftse Fondsen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling evenals bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Delftse Fondsen er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Delftse Fondsen aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Delftse Fondsen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op financiële steun van een van de deelnemende fondsen van Delftse Fondsen of een beroep worden gedaan op honorering door een van de deelnemende fondsen van Delftse Fondsen van vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan de deelnemende fondsen van Delftse Fondsen.

Delftse Fondsen garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van Delftse Fondsen en van derden. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Delftse Fondsen (onderdelen van de website) elektronisch of op een andere manier te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Delftse Fondsen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.